Σέ νέα πορεία τό βιβλιοπωλεῖο "ΛΥΧΝΟΣ"

Πέμπτη, 3 Φεβρουάριος 2011

          ΤΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΣΑΧΙΝΗ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Εἶναι σέ ὅλους τούς Βολιῶτες γνωστή ἡ λειτουργία τοῦ βιβλιοπωλείου τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος «ὁ Λύχνος». ῾Ιδρύθηκε τό ἔτος 1976, ἀπό τόν ᾿Ιούλιο, δέ, τοῦ 2009 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ᾿Ιγνάτιος σηματοδότησε ἕνα νέο κύκλο δράσης, πού τόν στοχοθέτησε «ὡς ἀνασυγκρότησή του σέ ἄμβωνα τῆς ᾿Εκκλησίας, ὡς ἕνα χῶρο συνάντησης καί κυρίως ἕνα χῶρο ὅπου διασώζεται ἡ ἀλήθεια μέσα ἀπό τά βιβλία πού εἶναι θεολογικοῦ ἀλλά καί εὐρύτερου περιεχομένου καί ἐνδιαφέροντος».

᾿Από τότε μέχρι καί σήμερα τό βιβλιοπωλεῖο «ὁ Λύχνος» λειτουργεῖ ὡς προθάλαμος ἱεραποστολῆς, δίνοντας σέ ὅλους τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τά θρησκευτικά βιβλία, καθώς καί νά ἐξυπηρετηθοῦν σέ ὅλες τίς λειτουργικές τους ἀνάγκες. Στό διάστημα τοῦ παρελθόντος ἔτους ὁλοκληρώθηκε ἡ καταγραφή καί ἡ κωδικοποίηση τῶν πολλῶν καί διαφόρων εἰδῶν καθώς καί ὁ ἐξοπλισμός μέ νέο λογισμικό. Γιά τούς ἀναγνῶστες καί φίλους μας καθιερώθηκε ἑβδομαδιαία ἐκπομπή στό Ραδιοσταθμό τῆς Μητροπόλεως «᾿Ορθόδοξη Μαρτυρία», κατά τήν ὁποία ἐκδότες καί συγγραφεῖς ἔχουν τήν δυνατότητα νά μιλήσουν γιά τήν ἐκδοτική τους ἐργασία καί νά προσφέρουν τήν εὐκαιρία στούς ἀκροατές νά ἀναζητήσουν βιβλία, εἰκόνες καί θρησκευτικά εἴδη εὐλαβείας. Τό τμῆμα μέ τό παιδικό βιβλίο ἐμπλουτίσθηκε καί ὑπάρχουν πλέον βιβλία γιά ὅλες τίς ἡλικίες. Βιβλία ἀπό τήν ῾Αγία Γραφή ἤ προσευχητάρια, καθώς καί συναξάρια παιδικά. Μεγάλη ποικιλία ὑπάρχει σέ ὅλων τῶν εἰδῶν τά θεολογικά καί θρησκευτικά βιβλία. Οἱ ἱεροψάλτες μας, ἐπίσης, μποροῦν νά βροῦν πλῆθος μουσικῶν βιβλίων, κασετῶν καί ὴὶ μέ βυζαντινά μέλη καί πάντοτε ὑπάρχει μέριμνα γιά ἐμπλουτισμό σέ τίτλους καί μεγάλους χοράρχες.

Οἱ Ναοί μας μποροῦν νά προμηθευθοῦν λειτουργικά σκεύη ἀπό φημισμένους ἐκκλησιαστικούς οἴκους. ῞Ενα πλῆθος, δέ, καθαρῶν κεριῶν, θυμιαμάτων καί μοσχοθυμιάτων ἀπό τό ῞Αγιο ῎Ορος, καθώς καί εἰκόνων παντός μεγέθους, ὕλης καί ἀξίας εἶναι στή διάθεση τῶν πελατῶν μας.

Τέλος, ἕνας μεγάλος ἀριθμός παλαιοτέρων βιβλίων περιμένει τόν τρόπο τῆς καλύτερης ἀξιοποίησής τους σέ Νοσοκομεῖα, φυλακές ἤ σέ ἄλλους χώρους, γιά νά ὠφελήσουν πνευματικά.

Δημοσίευμα από την Πληροφόρηση, Τεύχος Οκτωβρίου 2010