Μητροπολίτης
Ιγνάτιος

 

Σαν Σήμερα...

 

Σ.Σ.Κ.Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"

 

Η ΜΑΣΩΝΙΑ, του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2014

Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος

κ.κ. Χριστοδούλου

Περιοδικό Πληροφόρηση, Ιούλιος - Αύγουστος 1981

 

Τό πολιτικό σκάνδαλο τῆς Ἰταλίας τήν ἔφερε στό προσκή-
νιο τῆς ἐπικαιρότητας. Νέες διαστάσεις ἀποκαλύφθηκαν,
γέμισαν οἱ στῆλες τῶν ἐφημερίδων ἀπό ἀποκαλύψεις. Ὁ θόρυ-
βος συνεχίζεται μέ ἔντασι, τό πράγμα τείνει νά ἐξελιχθῆ σέ
προεκλογικό ὅπλο. Νά συνδεθῆ πρός μιά ὡρισμένη πολιτική
παράταξι, νά διαχωρισθῆ ἀπό μιάν ἄλλη. Ἡ ὑπόθεση, ὅμως,
δέν εἶναι ζήτημα κομμάτων, εἶναι ζήτημα ψυχικῆς ζωῆς καί
ὑγείας. Καί ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Καί χριστιανικῆς συνέ-
πειας.


Ἀρέσκεται ἡ μασωνία νά διαλαλεῖ τόν φιλανθρωπικό της
χαρακτῆρα. Κοινωνικό καί ἀλτρουϊστικό σωματεῖο θέλει νά
λέγεται. Ὡστόσο, ὅλοι ξέρουν πώς δέν μπορεῖ ὁ καθένας νά
μπῆ στή Στοά της καί πώς οἱ περισσότεροι ἀπό ἐκείνους πού
μπαίνουν, τό κάνουν γιά νά ἀρυσθοῦν προσωπικά ὀφέλη, προ-
αγωγές, προωθήσεις, φιλοδοξίες. Ἄν αὐτό εἶναι τό περιεχόμε-
νο τῆς φιλανθρωπίας πού ἀσκεῖται στούς κόλπους της, δέν
βλέπουμε κανένα λόγο γιά τήν ἀπόλυτη μυστικότητα πού ἐπι-
βάλλεται στά μέλη της. Μήπως, λοιπόν, κάτι ἄλλο συμβαίνει;
Ἡ Στοά δέν εἶναι τό ἁπλό ἐντευκτήριο ἑνός κοινοῦ Συλλό-
γου. Συμβολίζει ἕνα «ναό», ὅπου λατρεύεται ἕνας θεός γνω-
στός σάν «ΜΑΤΣ». Ἡ Μασωνία ἔχει σέ χρῆσι λατρευτικά τυ-
πικά, μυήσεις, σύμβολα, ἱεραρχία, μυστήρια, τελετές, ὁμολο-
γίες, δόγματα, διδασκαλία. Σέ ποιό φιλανθρωπικό Σωματεῖο
συναντᾶ κανείς τέτοια στοιχεῖα; Ἔχει ἀκόμη εἰδικές προσευ-
χές, εἰδικές δεσμεύσεις, κατήχησι, εἰδικές χειραψίες, εἰδικό
τρόπο ἀναγνώρισης. Ποιό κοινωνικό Σωματεῖο χρησιμοποιεῖ
τέτοιες μεθόδους; Τέλος, ἐπιβάλλει σιγή, μυστικότητα, ὅρκους,
κατάρες, ἀπειλές... Παραλείπω τούς ἐξευτελισμούς τῶν μυή-
σεων, τά φέρετρα, τίς ποδιές, τούς σκελετούς, τίς λαμπάδες,
τίς νεκροκεφαλές, τά ξίφη, τά τυφλοπάνια, τά ξεμανηκώμα-
τα, τίς ἐρωταποκρίσεις...


Ἐνδελεχής μελέτη ἔδειξε πώς δέν εἶναι ἁπλό κοινωνικό Σω-
ματεῖο ἡ Μασωνία, ἀλλά ἀπομίμηση θρησκείας, πάνω στ᾽
ἀχνάρια τῶν ἀρχαίων μυστηριακῶν θρησκειῶν, Ἑλλήνων καί
Αἰγυπτίων. Ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία ἐκήρυξε ἀσυμβίβα-
στες τίς ἰδιότητες τοῦ καθολικοῦ καί τοῦ μασόνου. Νεώτερες
ἔρευνες καί διάλογος ἐπί 6 χρόνια τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας
τῆς Γερμανίας μέ τίς Ἑνωμένες Μασωνικές Γερμανικές Στοές
κατέληξε στό ἴδιο συμπέρασμα. Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει καταδικά-
σει κατ᾽ ἐπανάληψι τή Μασωνία. Δέν μπορεῖ νά εἶναι κανείς
ταυτόχρονα χριστιανός καί μασόνος. Πρέπει νά διαλέξει.
Ὅσοι ἀδελφοί μας ἔχουν παρασυρθῆ, καλοῦνται νά ξαναμελε-
τήσουν τήν ὑπόθεσι καί νά ἀναθεωρήσουν τή στάσι τους.
Εἴπαμε, δέν πρόκειται γιά πολιτικά ζητήματα. Ἐδῶ πρόκειται
γιά ζήτημα ψυχῆς, συνέπειας μέ τήν πίστι μας καί σωτηρίας.ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ