Μητροπολίτης
Ιγνάτιος

 

Σαν Σήμερα...

 

Σ.Σ.Κ.Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"

 

Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2014

Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος

κ.κ. Χριστοδούλου

Περιοδικό Πληροφόρηση, Ιανουάριος 1994

 

Σοκαρισμένη ἡ κοινή γνώμη ἀπό τά ἀποκαλυφθέντα ἐγκλή-
ματα τῶν σατανιστῶν διερωτᾶται «πῶς» καί «γιατί».
Μέχρι τώρα ἀδιαφοροῦσε ἐπιδεικτικά ἐμπρός στίς δραματι-
κές ἐπισημάνσεις μας καί μάλιστα ἦταν ἕτοιμη, διά στόματος
τῶν δῆθεν «προοδευτικῶν» μελῶν της, νά μᾶς κατηγορήσει ὡς
σκοταδιστές καί μεσαιωνιστές. Τώρα, ὅμως, ἡ κατάσταση δέν
σηκώνει ἀστεῖα. Καί εἶναι πάλι τό ἔγκλημα ἐκεῖνο πού εὐαι-
σθητοποιεῖ τή μάζα καί ὄχι ἁπλῶς ἡ λατρεία τοῦ σατανᾶ πού
συνιστᾶ ἀποστασία ἀπό τό Χριστό, μέ ὅλες τίς ὀδυνηρές συνέ-
πειες. Ὁ σατανᾶς εἶναι ὁ Ἀντί-Χριστος καί κάθε ἕνας πού προ-
σχωρεῖ συνειδητά σ᾽ αὐτόν, ἐγκαταλείπει τή σωτηρία καί γίνε-
ται ὑποχείριος τοῦ δαίμονα. Ἱκανός γιά κάθε ἔγκλημα, μιά καί
διέπραξε τό μεγαλύτερο ἔγκλημα κατά τοῦ ἑαυτοῦ του. Οἱ νέοι
πού παρασύρονται στόν σατανισμό, ἀναζητοῦν πρωτόγνωρες
ἐμπειρίες, ἐπειδή δέν ἔχουν γνωρίσει τή χαρά καί τήν πληρότη-
τα τῶν καρδιῶν πού χαρίζει ὁ Χριστός διά τῆς Ἐκκλησίας Του.
Καί θά πρέπει νά πῶ ὅτι δέν εἶναι μόνο ὁ σατανισμός πού
ἀπειλεῖ τά παιδιά μας. Εἶναι καί μιά ὁλόκληρη ἁλυσίδα ἀπό
τίς λεγόμενες «καταστροφικές λατρεῖες», δηλ. σατανικά τερτί-
πια πού αἰχμαλωτίζουν τήν ψυχή, δεσμεύουν τή θέληση, ἀχρη-
στεύουν τόν νοῦν, δημιουργοῦν ἐνεργούμενα πιόνια, ἀλλοτριώ-
νουν τόν ἐλεύθερο ἄνθρωπο. Μαγεῖες, μαντεῖες, πνευματισμοί,
ἀστρολογίες, μέντιουμς κλπ. εἶναι ἡ θλιβερή πομπή τοῦ σατανᾶ
πού δελεάζει τούς ἀφελεῖς καί τούς προβληματικούς, τούς δι-
πλώνει στα δίκτυά του καί τούς ὑπαγορεύει τό ψέμα, τή δια-
στροφή καί τό ἔγκλημα.
Σέ ὅλα αὐτά ἡ Ἐκκλησία ἀντιτάσσει τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν
προσευχή, τά Μυστήρια τῆς σωτηρίας. Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ
νά ἀπαλλάξει τόν ἄνθρωπο πού ἔμπλεξε μέ τά «πνεύματα
τῆς πονηρίας» καί νά τόν ἀπελευθερώσει ἀπό τήν αἰσχρή
δουλεία τοῦ διαβόλου. Οἱ νέοι, ἄν ἤξεραν τί περιφρονοῦν, κα-
ταφεύγοντας στή λατρεία τοῦ σατανᾶ καί σέ τί κινδύνους
ἐκθέτουν ψυχή καί σῶμα, ἀσφαλῶς δέν θά ἐπιχειροῦσαν πο-
τέ νά μποῦν σέ μιά τόσο συγκλονιστική περιπέτεια. Εἶναι,
ὅμως, ἀνάγκη νά μάθουμε ὅλοι ὅτι ὁ διάβολος ὑπάρχει καί
δρᾶ, ἀλλ᾽ ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἀνώτερός του. Ἄς παύσουν οἱ
δῆθεν προοδευτικοί νά λοιδοροῦν τή θρησκεία μας, ἐπειδή
ὁμιλεῖ γιά τά ἀπαίσια ἔργα τοῦ διαβόλου. Εἶναι ἀνάγκη οἱ
νέοι μας, ἀλλά καί οἱ γονεῖς των, νά γνωρίσουν τόν θησαυρό
τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ, τίς ἀληθινές
διαστάσεις τοῦ σατανᾶ, πού ἡ Γραφή τόν ἀποκαλεῖ «ἀνθρω-
ποκτόνο». Δέν εἶναι παρωνυχίδα τό ζήτημα. Ἰδού ποῦ ἔφθα-
σαν τά παιδιά μας παίζοντας (;) μέ τή φωτιά. Τά ὄργια, οἱ
βασανισμοί καί τά ἐγκλήματα δέν εἶναι πράγματα πρωτο-
φανῆ γιά τούς σατανιστές. Ἡ διεθνής βιβλιογραφία ὁμιλεῖ
εὔγλωττα γιά ὅλα αὐτά πού ἔχουν συμβῆ στό ἐξωτερικό.
Προσοχή, λοιπόν, μή ἀπομακρυνόμεθα ἀπό τήν φιλάνθρωπη
πίστη μας. Δέν ἔχουμε νά ζηλέψουμε τίποτε ἔξω ἀπό αὐτήν.
Ἰδιαίτερα θέλω νά πῶ στούς νέους μας νά μή δείχνουν τέ-
τοια προθυμία νά μυηθοῦν σέ ἄγνωστα μυστήρια, πίσω ἀπό
τά ὁποῖα κρύβεται πρῶτα ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς καί ἔπειτα ὁ
θάνατος τοῦ σώματος μέ τόν πιό φρικτό τρόπο. Εἶναι κρῖμα
ἀβάσταχτο ἡ τέτοια ἀπώλεια σέ μιά τρυφερή ἡλικία, ὅπου ἡ
ζωή χαμογελάει στά παιδιά καί τά ὄνειρα πυργώνουν τίς
ἐλπίδες. Προσέξτε καί σεῖς, γονεῖς, τίς συνθῆκες συμβίωσης
μέ τά παιδιά σας. Κάνετε τό σπίτι σας ἀληθινή ἑστία θαλ-
πωρῆς ἀνθρώπινης καί ζεστασιᾶς πνευματικῆς. Κρατῆστε
κοντά σας τά παιδιά σας, μή καί σᾶς τά ἁρπάξει ὁ καιροφυ-
λακτῶν διάβολος, γιά νά τά καταστρέψει. Τώρα πιά βοᾶ καί
κράζει τό πανελλήνιο: ὁ διάβολος δέν χωρατεύει. Ἀλλοίμονο
σέ ὅσους τόν ἀψηφοῦν καί ἀστεΐζονται μαζί του.ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ