Μητροπολίτης
Ιγνάτιος

 

Σαν Σήμερα...

 

Σ.Σ.Κ.Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"

 

Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ, του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2014

Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος

κ.κ. Χριστοδούλου

Περιοδικό Πληροφόρηση, Ιανουάριος 1998

 

Ἡ παραθρησκευτική ὀργάνωση τῆς Σαηεντολογίας, πού
ἐκαλύπτετο μέχρι τώρα ὑπό τό νομικό ἔνδυμα τοῦ δια-
λυθέντος μέ δικαστική ἀπόφαση ΚΕΦΕ, ἐπανῆλθε μέ ἄλλο
ὄνομα πρός παραπλάνηση τῶν μελλοντικῶν της θυμάτων.
Τώρα φέρει τό ὄνομα: «Ἑλληνικό Κέντρο Διανοητικῆς καί
Σαηεντολογίας» καί ἑδρεύει στήν ὁδό Πατησίων 200 στήν
Ἀθήνα. Στήν ἴδια διεύθυνση ἦταν καί τό ΚΕΦΕ. Ἡ Σαηεντο-
λογία ἐκδίδει καί πολυτελές περιοδικό πού φέρει τόν τίτλο:
«Ἐλευθερία ἔκφρασης» καί στέλλεται ταχυδρομικά στίς δη-
μόσιες ἀρχές καθώς καί σέ ἄτομα τῶν ὁποίων τά ὀνόματα
καί οἱ διευθύνσεις των ἀνευρίσκονται στόν τηλεφωνικό κατά-
λογο. Τό περιοδικό στρέφεται κατά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας στήν Ἑλλάδα, μάχεται τάχα γιά τή θρησκευτική ἐλευθε-
ρία καί προβάλλει τίς δραστηριότητες τῆς «Ἐκκλησίας τῆς
Σαηεντολογίας». Ἀποκρύπτει, ὅμως, συστηματικά τό ἀληθινό
της πρόσωπο, ὅπως αὐτό ἔχει καταγραφῆ διεθνῶς, ἀλλά καί
στήν Ἑλλάδα μέ τήν ἀναφορά τοῦ Εἰσαγγελέα κ.Ἰ. Ἀγγελῆ,
πού ἀπεκάλυψε πώς τό ΚΕΦΕ διατηροῦσε ἀρχεῖα καί κατέ-
γραφε τίς δραστηριότητες ἐπωνύμων Ἑλλήνων πού τό ἐνο-
χλοῦσαν, καθώς καί ἄλλα στοιχεῖα, ἀπό τά ὁποῖα ἀπεδει-
κνύετο ποῖα πρόσωπα στήν Ἑλλάδα ἐχρησιμοποιοῦντο ὡς
πράκτορες τῆς Σαηεντολογίας, γιά ποιούς σκοπούς καί μέ
ποῖα μέσα δροῦσαν.
Στή Γερμανία ἡ Σαηεντολογία εὑρίσκεται ὑπό διωγμόν,

διότι ἔχει ἀποδειχθῆ ὅτι πρόκειται γιά παραθρησκευτική
ὀργάνωση πού, ἐνῶ ὁμιλεῖ γιά ἐλευθερία, ὑποδουλώνει τά
θύματά της, τούς ἀρνεῖται τή λειτουργία τῆς σκέψεως, μετα-
τρέποντάς τα σέ ἄβουλα ὄργανά της, πού ἐργάζονται γιά νά
θησαυρίζει ἡ ὀργάνωση. Στή Γαλλία, ἐπίσης, ἡ Σαηεντολογία
ἔχει εἰς βάρος της σειράν καταδικῶν γιά αἰσχροκέρδεια, κα-
θώς καί γιά συμμετοχή σέ αὐτοκτονίες μελῶν της, πού ὡδη-
γήθησαν ἐκεῖ ὕστερα ἀπό σειρά καταχρήσεων πού ἔγιναν εἰς
βάρος των μέ ἀποτέλεσμα να φθάσουν στά πρόθυρα τῆς πα-
ράκρουσης. Στήν Ἀμερική ἡ ὀργάνωση αὐτή ἀπολαμβάνει
ἐλευθερίας, οἱ δέ ΗΠΑ ἀσκοῦν πιέσεις στήν Εὐρώπη γιά να
σταματήσουν οἱ διωγμοί κατά τῆς Σαηεντολογίας. Στήν
Ἑλλάδα, ὡς προελέχθη, τό προκάλυμμα τῆς Σαηεντολογίας
ΚΕΦΕ ἀπεδείχθη ἀπό συστηματικές ἔρευνες ὅτι ἐπιδιώκει
ἀπάνθρωπους στόχους καί χρησιμοποιεῖ παράνομα καί ἐπι-
κίνδυνα μέσα γιά νά ὑποτάξει στούς σκοπούς τῆς Σαηεντο-
λογίας τά θύματά του, γι᾽ αὐτό καί μέ δικαστική ἀπόφαση
διελύθη, γιά νά ἐπανακάμψει μέ τόν κομψό τίτλο πού ἀναφέ-
ραμε πιό πάνω.
Καλοῦμε τούς ἀναγνῶστες μας νά γρηγοροῦν γιά νά μή
πέσουν θύματα πλάνης καί ἀπάτης. Μέσα ἀπό τό περιοδικό
«Ἐλευθερία ἔκφρασης» προβάλλεται ἡ Σαηεντολογία ὡς «ἡ
πιό γρήγορα ἀναπτυσσόμενη θρησκεία στόν κόσμο, πού ἀπο-
καθιστᾶ τήν εὐτυχία καί τόν αὐτοσεβασμό» καί προτρέπο-
νται οἱ ἀναγνῶστες νά ζητήσουν καί νά ἀγοράσουν τό βιβλίο
πού ἐξηγεῖ τί εἶναι ἡ Σαηεντολογία. Κατά συνέπειαν, ἡ Σαη-
εντολογία εἶναι, κατά τήν ὁμολογίαν της, μιά «Παγκόσμια
Θρησκεία» πού φιλοδοξεῖ νά ἀντικαταστήσει ὅλες τίς ἄλλες
θρησκεῖες. Καί μόνο αὐτό θά ἀρκοῦσε γιά νά τήν ἀπορρί-
ψουν ἀμέσως οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Ὑπάρχουν ὅμως καί
πολλοί ἄλλοι λόγοι ὧν ἕνεκα ἐπιβάλλεται καί συνιστᾶται
στούς χριστιανούς μας νά εἶναι πολύ προσεκτικοί γιά νά μή

πέσουν στα δίκτυα τῆς ὀργάνωσης, πού ἐμφανίζεται ὡς θρη-
σκεία, ἀλλά εἶναι μιά παραπλανητική δραστηριότης πού, μέ
ἐπικάλυμμα τήν οἰκολογία καί τήν ὑπερβατικότητα, ἀγρεύει
θύματα καί δημιουργεῖ δράματα σέ οἰκογένειες, πού τίς δια-
λύει ἁρπάζοντας τά παιδιά ἀπό τά σπλάγχνα των καί ὁδηγώ-
ντας τούς ἀνθρώπους στήν τρέλα. Πρόσφατα καί στή Ρωσία,
ὅπου ἔκανε τήν ἐμφάνισή της, ἔλαβε ἀποστομωτική ἀπάντηση
μέ δικαστική ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου τῆς Μόσχας, πού
παρεδέχθη τόν σκοτεινό ρόλο πού παίζει στήν ἀχανῆ αὐτή
χώρα.
Τό καθῆκον μας εἶναι νά προστατεύουμε τούς εὔπιστους
καί ἀφελεῖς ἀπό μιά σατανική παγίδα πού τούς ἀπειλεῖ. Καί
ἡ Σαηεντολογία εἶναι μιά μεγάλη ἀπειλή σέ βάρος τῆς ἀξιο-
πρέπειας τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ψυχῆς του καί τοῦ μέλλοντός
του. Εἶναι κρῖμα νά θυσιάζονται ζωές στό βωμό μιᾶς περιέρ-
γειας πού, συνήθως, κινεῖ τά βήματα τῶν ἀφελῶν πρός τήν
ὀργάνωση, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδο. Γονεῖς, προστατέψτε
ἐγκαίρως καί ἀποτελεσματικῶς τά παιδιά σας γιά νά μή
θρηνῆτε ἀπελπισμένα αὔριο. Νέοι, αὐτοπροστατευθῆτε ἀπό
τό μίασμα τῆς πλάνης καί ἀπό τό δέλεαρ τῆς δυσνόητης λέ-
ξεως «Διανοητική» πού σᾶς σερβίρεται μέ μαεστρία γιά νά
σᾶς τυλίξει στά δίκτυα μιᾶς ἐπικίνδυνης ὀργάνωσης πού κι-
νεῖ τά νήματα μιᾶς παγκόσμιας εὐτέλειας. Ἡ Ἐκκλησία ἐπι-
τελεῖ τό χρέος της καί προειδοποιεῖ: «Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν,
ἀκουέτω»(1).


1. Ματθ. 11,15.ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ