Μητροπολίτης
Ιγνάτιος

 

Σαν Σήμερα...

 

Σ.Σ.Κ.Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"

 

ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ, Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2014

Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος

κ.κ. Χριστοδούλου

Περιοδικό Πληροφόρηση, Φεβρουάριος 1994

 

Στίς 23 Μαΐου 1993 ἐξεδόθη ἡ ὑπ. ἀριθμ. 3 / 1192/ 348/ 421
ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δι-
καιωμάτων ἐπί προσφυγῆς τοῦ Ἕλληνος Χιλιαστοῦ Μίνωα
Κοκκινάκη, ἐτῶν 83 , ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τήν Ἑλλάδα ὅτι
ἐφαρμόζει παρανόμως τόν νόμο κατά τοῦ προσηλυτισμοῦ. Οἱ
χιλιαστές ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή κατεδίκασε τήν
Ἑλλάδα, διότι «διώκει ποινικῶς τούς Χιλιαστάς ἐπί προση-
λυτισμῷ».
Μέ βάση τόν ἰσχυρισμόν αὐτόν ἐγνώσθη ὅτι μέλη τῆς σημε-
ρινῆς κυβερνήσεως κινοῦνται πρός κατάργησι τοῦ ἀδικήματος
τοῦ προσηλυτισμοῦ. Ὅμως, ἡ ἀλήθεια εἶναι διαφορετική καί
οἱ χιλιαστές ἐπιδιώκουν νά παρασύρουν τήν ἑλληνική κυβέρ-
νηση σέ παράνομες καί κυρίως ἀντισυνταγματικές ἐνέργειες
πού θά ἀποβοῦν σέ βάρος τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας,
ἀλλά καί αὐτῆς ταύτης τῆς κυβέρνησης καί τῆς πατρίδος.
Ἡ περί ἧς ὁ λόγος ἀπόφαση καταδικάζει μέν τήν Ἑλλάδα,
ἀλλ᾽ ὄχι γιά τόν παραπάνω λόγο, ἀλλά διότι μία ἀπόφαση
τοῦ ἑλληνικοῦ Ἀρείου Πάγου κατεδίκασε τόν χιλιαστή Κοκ-
κινάκη γιά προσηλυτισμό, χωρίς νά παραθέσει ἐπαρκῆ αἰτιο-
λογία καί μόνο γι᾽ αὐτό. Ἀντιθέτως πρός ὅσα οἱ χιλιαστές
προσπαθοῦν νά ἐπιτύχουν, τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο, μέ τήν
ἀνωτέρω ἀπόφασή του, δέχεται μέ κατηγορηματικό τρόπο
ὅτι ἡ διάταξη τοῦ ἑλληνικοῦ νόμου πού τιμωρεῖ τόν προσηλυ-
τισμό, δέν παραβιάζει τά ἀτομικά δικαιώματα καί δέν προσ-
κρούει στήν εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώ-
ματα, πράγμα, βέβαια, πού ἀναιρεῖ τόν συλλογισμό τῶν Ἑλλή-
νων χιλιαστῶν. Μέ ἄλλα λόγια, δέν εἶναι ἀληθής ὁ ἰσχυρισμός
των ὅτι δῆθεν ἡ Ἑλλάς κατεδικάσθη, διότι διατηρεῖ νόμο κα-
τά τοῦ προσηλυτισμοῦ, ὁ ὁποῖος τάχα ἀντίκειται στήν εὐρω-
παϊκή Σύμβαση γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα.
Ἡ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου δέχεται ὅτι
ὑπάρχει διαφορά μεταξύ τῆς ἐλεύθερης διάδοσης τῶν θρη-
σκευτικῶν πεποιθήσεων πού πρέπει νά ἐπιτρέπεται καί νά μήν
καταδιώκεται, καί τοῦ ἀναρμόστου προσηλυτισμοῦ, πού πρέ-
πει νά ἀπαγορεύεται. Σύμφωνα μέ τήν, κατά λέξιν, ἀπόδοση
τῆς γνώμης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου, ὁ ἀθέμιτος προση-
λυτισμός «ἀντιστοιχεῖ σέ μία διαστροφή καί παραμόρφωση
αὐτῆς (δηλ. τῆς οὐσιώδους ἀποστολῆς καί εὐθύνης κάθε Χρι-
στιανοῦ καί κάθε Ἐκκλησίας). Συμφώνως πρός τήν ἰδίαν
ἔκθεση μπορεῖ νά λάβει τήν μορφήν ἐνεργειῶν προσφορᾶς
ὑλικῶν ἤ κοινωνικῶν ὠφελημάτων πρός τόν σκοπόν νά κερδη-
θοῦν νέα μέλη γιά μία ἐκκλησία ἤ ἀσκήσεως ἀναρμόστου πιέ-
σεως ἐπί ἀτόμων σέ κατάσταση δυστυχίας ἤ ἀνάγκης. Μπο-
ρεῖ ἀκόμη νά περιλαμβάνει τήν χρήση βίας ἤ πλύσεως ἐγκε-
φάλου. Γενικώτερα δέν εἶναι συμβιβαστός μέ τόν σεβασμό
τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψεως, τῆς συνειδήσεως καί τῆς θρη-
σκείας τῶν ἄλλων». Καί ἡ ἀπόφαση συμπληρώνει: «Λεπτομε-
ρής ἐξέταση τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ νόμου 1363 / 1938 (περί προση-
λυτισμοῦ) ἀποδεικνύει ὅτι τά σχετικά κριτήρια πού υἱοθετεῖ ἡ
ἑλληνική νομοθεσία, συμβιβάζονται μέ τά προαναφερόμενα
εἰς ἥν ἔκταση διετυπώθησαν μόνον γιά νά τιμωρήσουν τόν
ἀνάρμοστο προσηλυτισμό, τόν ὁποῖον τό Δικαστήριο δέν χρει-
άζεται νά καθορίσει ἀφαιρετικά στήν παροῦσα περίπτωση».
Ὅπως φαίνεται μέ σαφήνεια ἀπό τό παρατεθέν ἀπόσπασμα
τῆς ἀπόφασης, τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο δέχεται τό ἀξιόποι-
νο τοῦ ἀδικήματος τοῦ προσηλυτισμοῦ, πού χαρακτηρίζεται
ἀπό μία ἀθέμιτη προσπάθεια, μέ τή βοήθεια δολίων μέσων, μέ
σκοπό νά κερδηθοῦν νέα μέλη θρησκειῶν ἤ ἐκκλησιῶν, τά
ὁποῖα θά ἐγκαταλείψουν τή θρησκεία ἤ τήν ἐκκλησία στήν
ὁποία ἀνήκουν. Ἄρα, οἱ τά ἀντίθετα ὑποστηρίζοντες, σχετικά
μέ τό περιεχόμενο αὐτῆς τῆς ἀπόφασης, χιλιαστές τῆς Ἑλλά-
δος ἐξαπατοῦν καί παραπλανοῦν ἐνσυνειδήτως, ἐπιδιώκο-
ντες νά παραμείνουν ἀσύδοτοι νά ἀσκοῦν προσηλυτισμό σέ
βάρος τῶν ὀρθοδόξων, ἀπό τίς τάξεις τῶν ὁποίων ἀντλοῦν
τούς ὀπαδούς των.
Καί βέβαια ἡ κατάργηση τοῦ ἀξιοποίνου τοῦ προσηλυτι-
σμοῦ, ἄν ποτέ ἐπιχειρηθῆ, θά εἶναι ἀντισυνταγματική, δεδο-
μένης τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 13 παρ. 2 τοῦ ἰσχύοντος
Συντάγματος πού ἀπαγορεύει ἀπολύτως τόν προσηλυτισμό.
Καί ὁ κοινός νομοθέτης δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει τήν συνταγ-
ματική ἐπιταγή, πού σημειωτέον προστατεύει ὄχι μόνο τήν
ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά κάθε γνωστή θρησκεία. Ἄλλωστε,
ὁ προσηλυτισμός διώκεται ὡς ἀξιόποινο ἀδίκημα σέ πολλές
εὐρωπαϊκές χῶρες καί ὑπάρχει πλῆθος καταδικαστικῶν
ἀποφάσεων τῶν δικαστηρίων των. Στήν πατρίδα μας οἱ δια-
τάξεις περί προσηλυτισμοῦ ἐφαρμόζονται ἀπό τά δικαστή-
ρια μέ μεγάλη φειδώ καί κατόπιν ἁπτῶν ἀποδείξεων ὅτι οἱ
κάθε φορά κατηγορούμενοι ἐχρησιμοποίησαν ὄντως παράνο-
μα καί ἀθέμιτα μέσα γιά νά μεταβάλλουν τό περιεχόμενο τῆς
θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν θυμάτων τους. Αὐτό ἔχει σάν
ἀποτέλεσμα πολλοί προσηλυτιστές (χιλιαστές, εὐαγγελικοί,
πεντηκοστιανοί κλπ.) νά ἀθωώνονται ἐλλείψει ἐπαρκῶν στοι-
χείων καί τελικά ἡ Ἐκκλησία νά παραμένει οὐσιαστικά ἀπρο-
στάτευτη ἀπό τήν ἐπιδρομή τῶν αἱρετικῶν πού δροῦν ἀσύδο-
τα καί καταλυτικά γιά τήν ἑνότητα τοῦ ὀρθοδόξου πληρώμα-
τος. Παρά ταῦτα, δέν μένουν ἱκανοποιημένοι, ἀλλά ζητοῦν νά
μήν καταδιώκονται οὔτε ὅπως τώρα, ὥστε τελείως ἐλεύθεροι
νά ἐπιδοθοῦν στήν λεηλασία τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας
μας καί νά ἐπιπέσουν ἐπ᾽ αὐτοῦ «ὡς λύκοι βαρεῖς μή φειδό-
μενοι τοῦ ποιμνίου» . Ἀπομένει νά ἰδοῦμε τί θά πράξει τώρα
ἡ κυβέρνηση...ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ